PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 30 d.

sprendimu Nr. TS-212

PRIĖMIMO Į UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

I  SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centrą (toliau – Centras),Utenos dailės mokyklą ir Utenos muzikos mokyklą (toliau kartu vadinama - Mokyklos), vykdančias formalųjį švietimą papildančias programas  ir neformaliojo vaikų ir suaugusių švietimo programas (toliau – programos).
 2. Į Mokyklas priimami Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje gyvenantys vaikai iki 7-rių metų (toliau – vaikai) ir 7-19 metų mokiniai, kurie mokosi Savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose (toliau – mokiniai).

II  SKYRIUS

PRIĖMIMO Į NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLAS TVARKA

 

 1. Vaikai ir mokiniai priimami atsižvelgiant į jų ir jų tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) pageidavimus, saviraiškos poreikius, gebėjimus, amžių, muzikinius, meninius duomenis.
 2. Vaikai ir mokiniai į Mokyklas priimami pagal tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų)  pateiktus prašymus Mokyklos direktoriui. Prašyme nurodoma:

    4.1. Vaiko arba mokinio vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

    4.2. grupė, klasė, būrelis, studija,  kurią nori lankyti vaikas ar mokinys;

    4.3. tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų)  kontaktiniai duomenys.

 1. Prie prašymo pridedama mokinio sveikatos pažymėjimo kopija (jei veikla susijusi su fiziniu krūviu).
 2. Vaikai ir  mokiniai į Mokyklą priimami Mokyklos direktoriaus įsakymu.
 3. Priimtas į Mokyklą mokinys įrašomas  į Mokinių registro duomenų bazę.
 4. Vaiko arba mokinio   priėmimas   mokytis   pagal    pasirinktas programas įforminamas dvišale mokymo sutartimi.
 5. Utenos dailės mokykloje mokiniai  priimami mokytis pagal šias ugdymo programas:

   9.1. pradinio meninio ugdymo (trukmė 1-2 metai);

   9.2. pagrindinio meninio ugdymo (trukmė 3-4 metai).

 1. Utenos dailės mokykloje mokiniai priimami be stojamųjų egzaminų, atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų (įtėvių, globėjų)  pageidavimus, vaiko amžių, pasirengimą.
 2. Prašymai mokytis Utenos dailės mokykloje priimami nuo rugpjūčio 15 d. iki rugpjūčio 31 d.
 3. Jei yra laisvų vietų, prašymai mokytis Utenos dailės mokykloje gali būti pateikiami per visus mokslo metus.
 4. Mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų, esant laisvų vietų, į Utenos dailės mokyklą priimami pateikus prašymą ir pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje panašios krypties mokykloje. 
 5. Išskirtinių gebėjimų mokiniai Utenos dailės mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos siūlymu gali būti priimami į aukštesnę klasę.
 6. Mokinių, priimtų į Utenos dailės mokyklą, sąrašai skelbiami interneto svetainėjewww.daile.utena.lm.lt, Utenos dailės mokyklos skelbimų lentoje.
 7. Utenos muzikos mokykloje vaikai ir mokiniai priimami mokytis pagal šias programas:

16.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo (trukmė 1-3 metai);

16.2. pradinio muzikinio ugdymo (trukmė 1-4 metai);

16.3. pagrindinio muzikinio ugdymo (trukmė 1-4 metai);

16.4. išplėstinio muzikinio ugdymo (1-2 metai);

16.5. muzikinės saviraiškos ugdymo  (1-4 metai).

 1. Į Utenos muzikos mokyklos ankstyvojo muzikinio ugdymo grupes priimami vaikai iki 6 metų.
 2. Į Utenos muzikos mokyklos pradinio ugdymo programą priimami 6-rių metų vaikai ir 7 - 10 metų amžiaus mokiniai, dalyvavę  atrankoje.
 3. Atrankos kriterijus tvirtina Utenos muzikos mokyklos direktorius.
 4. Atranką vykdo mokytojų komisija, kurią įsakymu  skiria Utenos muzikos mokyklos direktorius.
 5. Atrankoje gali dalyvauti visi pageidaujantys vaikai ir  mokiniai, kurių tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) užpildo prašymus.
 6. 22. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai, esant laisvų vietų, į Utenos muzikos mokyklą priimami po gebėjimų patikrinimo į tokią klasę, kuri atitinka jų pasirengimo lygį, pateikę dokumentus apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokymo įstaigoje.
 7. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis į Utenos muzikos mokyklą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – Utenos muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai įvertinus jo gebėjimus.
 8. Mokytis pagal muzikinės saviraiškos ugdymo  programas  priimami visi norintys vaikai nuo 4 metų ir mokiniai.
 9. Jei yra laisvų vietų, prašymai mokytis Utenos muzikos mokykloje pagal saviraiškos ugdymo programas gali būti pateikiami per visus mokslo metus.
 10. Į Centrą ugdytis priimami vaikai nuo 5 metų ir mokiniai.
 11. Vaikai ir mokiniai į Centre sudarytus būrelius, studijas, grupes priimami per visus mokslo metus pagal jų ar jų tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) prašymus.
 12. Priimant vaikus ir mokinius į Centrą, atranka nevykdoma.
 13. Centre minimalus vaikų ir mokinių skaičius grupėje – 12.
 14. Centre vaikai ir mokiniai priimami mokytis pagal vykdomas programas, kurių trukmė – vieneri mokslo metai. Gali būti teikiami prašymai mokytis pagal trumpalaikes arba tęstines programas, jeigu tokios būtų rengiamos.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokyklos apie siūlomas programas ir priėmimo datas skelbia viešai Savivaldybės švietimo įstaigų skelbimų lentose, Savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, Mokyklų interneto svetainėse, Mokyklų skelbimų lentose.
 2. Už šio Aprašo nuostatų pažeidimus asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo  Utenos rajono savivaldybės administracijos  Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius.
 4. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas  Utenos  rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Joomla templates by a4joomla