Print

 

Eil.

Nr.

Pareigybės

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, EUR

2019 m.

 metinis

2020 m.

III ketvirtis

2020 m.

IV ketvirtis

1.

Direktorius

 1

* * *

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 2

1246

1267

1267 

3.

Koncertmeisteris

3

289

414

 414

4.

Mokytojas, turintis aukštąjį išsilavinimą 

1

 


5.

Vyresnysis mokytojas 

9

1143

1257

1245 

6.

Mokytojas metodininkas 

16

1033

1333

1351

7.

Ūkvedys 

 1

*


8.

Sekretorius 

 1

 *


9.

Vyresnysis buhalteris 

 1

 *

 *

 *

10.

Instrumentų derintojas 

 1

 *  *

 *

11. Bibliotekininkas 1 * *
12. Budėtojas 1 * *  *

13.

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 

 2

416 455

455 

14. Rūbininkas 1  
15. Valytojas 3 555 607 607 
16. Aplinkos tvarkytojas 2 278 306 306 
          -

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtino „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.